Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Βιβλιογραφία

Amyx D.A. 1957. “Inscribed sherds from the Amyklaion.” AJA 61:168-169.

Αντωνάκος Σ.Π. 1982. Αμύκλαι. Αθήνα.

Βερσάκης Φ. 1912. “Ο θρόνος του Αμυκλαίου Απόλλωνος.” ArchEph:183-192.

Χρήστου Χ. 1961. “Ανασκαφή Αμυκλών.” Prakt:177-178.

Borgna E. 1996. “Un arciere dall’ Amyklaion? Tradizioni iconografiche nella tarda età del bronzo in Egeo.” PP 51:49-73.

Burkert W. 1975. “Rešep-Figuren, Apollon von Amyklai und die Erfindung des Opfers auf Cypern. Zur Religionsgeschichte der Dunklen Jahrhunderte.” GrazBeitr 4:51-79.

Buschor E., and W. von Massow. 1927. “Vom Amyklaion.” AM 52:1-85.

Calligas P. G. 1992. “From the Amyklaion.” In: Φιλoλάκων. Lakonian studies in honour of Hector Catling, edited by J.M. Sanders, 31-48. Athens.

Cooper F. A. 1988. “The quarries of Mount Taygetos in the Peloponnesos, Greece.” In: Classical marble. Geochemistry, technology, trade. Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Marble in ancient Greece and Rome. Geology, quarries, commerce, artifacts. Il Ciocco (Lucca) May 9-13, 1988, edited by N. Herz and M. Waelkens, 65-76. Boston. 

Δημακοπούλου K. 1982. To μυκηναϊκό ιερό στo Aμυκλαίo και η ΥE II Γ περίoδoς στη Λακωνία. Αθήνα. 

Δημακοπούλου K. 2009. “To μυκηναϊκό ιερό στo Aμυκλαίo: μια νέα προσέγγιση.” In: Sparta and Laconia: From Prehistory to Pre-modern, edited by W. G. Cavanagh, C. Gallou and M. Georgiadis, 95-104. Athens.

Δημακοπούλου K. 2011. “The Early Cult at the Amyklaion. The Mycenaean Sanctuary.” In: Amykles Research Project, edited by, A. Delivorrias and St. Vlizos, 105-112. Athens. 

Delivorrias Α. 2009. “The Throne of Apollo at the Amyklaion: Old proposals, new perspectives.” In: Sparta and Laconia: From Prehistory to Pre-modern, edited by W. G. Cavanagh, C. Gallou and M. Georgiadis, 133-135. Athens. 

Delivorrias Α., and St. Vlizos, eds. 2011-12. “Amykles Research Project: Works 2005-2010.” Μουσείο Μπενάκη 11-12:73-191. 

Dietrich Β. 1975. “The Dorian Hyacinthia: A Survival from the Bronze Age.” Kadmos 14(2):133-142.

Edmonson C. N. 1959. “A Graffito from Amyklai.” Hesperia 28:162-164.

Faustoferri A. 1966. Il trono di Amyklai e Sparta: Bathykles al servizio del potere. Perugia. 

Faustoferri A. 1993. “The throne of Apollo at Amyklai. Its significance and chronology.” In: Sculpture from Arcadia and Laconia: Proceedings of an international conference held at the American School of Classical Studies at Athens, April 10 – 14, 1992, edited by O. Palagia and W. D. E. Coulson, 159-166. Oxford. 

Fiechter E. 1918. “Amyklae. Der Thron des Apollon.” JdI 33:107-245.

Georgoulaki, E. 1994. “Le type iconographique de la statue cultuelle d’Apollon Amyklaios: un emprunt oriental?” Kernos 7:95-118.

Lipinsky E. 1987. “Resheph Amyklos.” In: Phoenicia and the East Mediterranean in the first millennium B.C. Proceedings of the conference held in Leuven from the 14th to the 16th of November 1985, edited by E. Lipiński, 87-99. Leuven. 

Marcozzi D. 1999. “Amicle e le tradizioni sulla Laconia.” SMEA 41:245-258.

Martin R. 1976. “Bathyclès de Magnésie et le trône d’Apollon à Amyklae.” RA:205-218.

Müller W. 2001. “Bathykles.” In: Künstlerlexikon der Antike 1, edited by R. Vollkommer, 114-115. München. 

Nafissi, M. 2019. “Spartan heroic ancestry and austere virtues. Herakles, Theseus and the Phaiakians on the Throne of Amyklai”. In: Historiographie und Vergangenheits-vorstellungen in der Antike, edited by A. Möller, 49-71. Stuttgart.

Nafissi, M. 2020. “Gli eroi del Trono di Apollo ad Amicle tra apoteosi, immortalità elisia e destino di morte.” Mythos 14:1-24.

Nobili, C. 2014. “Performances of Girls at the Spartan Festival of the Hyakinthia.” In: Mädchen im Altertum / Girls in Antiquity, edited by S. Moraw and A. Kieburg, 135-148. Münster.

Perdrizet, P. 1897. “Offrandes archaïques du Ménélaion et de l’Amyclaion.” RA 30:8-19.

Pettersson M. 1992. Cults of Apollo at Sparta. The Hyakinthia, the Gymnopaidiai and the Karneia. Athens. 

Piccirilli L. 1967. “Ricerche sul culto di Hyakinthos.” StClOr 16:99-116.

Pipili M. 1991. “Hermes and the child Dionysos. What did Pausanias see on the Amyklai throne?” In: Stips Votiva. Papers presented to C.M. Stibbe, edited by M. Gnade, 143-147. Amsterdam. 

Prontera F. 1980-81. “Il trono di Apollo in Amicle. Appunti per la topografia e la storia religiosa di Sparta arcaica.” AnnPerugia 18:215-230.

Prückner H. 1992. “Ein Thron für Apollon.” In: Kotinos. Festschrift für Erika Simon, edited by H. Froning, 123-130. Mainz/Rhein. 

RE I (1894) 1995 s.v. Amyklai, Amyklaios.

Richer N. 2004. “The Hyakinthia of Sparta.” In: Spartan Society, edited by T. J. Figueira, 71-102. Swansea.

Sergent B. 1994. “Svantovit et l’Apollon d’Amyklai.” RHR 211:15-58.

Σκιάς Α. 1919. “Ανακοινώσεις.” ArchEph:32-35.

Spawforth A. J. S. 1976. “Fourmontiana. IG V1, 515: Another Forgery 'From Amyklai.” BSA 71:139-145.

Stillwell, R. and W. McDonald. 1976. Princeton Encyclopaedia of Classical Sites s.v. Amyklai. Princeton.

Τσούντας Χρ. 1890. “Ανασκαφαί εν τω Αμυκλαίω.” Prakt:36-37.

Τσούντας Χρ. 1892. “Εκ του Αμυκλαίου.” ArchEph:1-26.

Vlachou V. 2015. “The Spartan Amyklaion: the Early Iron Age Pottery from the Sanctuary.” In: Amykles Research Project, edited by A. Delivorrias and St. Vlizos, 113-124. Athens.

Vlachou V. 2017. “From Mycenaean Cult Practice to the Hyakinthia Festival of the Spartan Polis. Cult Images, Textiles and Ritual Activity at Amykles: An Archaeological Perspective.” In: Constructing Social Identities in Early Iron Age and Archaic Greece, EA 12, edited by A. Tsingarida and I. S. Lemos, 11-42. Brussels. 

Vlachou V. 2018. “Feasting at the sanctuary of Apollo Hyakinthos at Amykles: The evidence of the Early Iron Age.” In: Feasting and Polis Institutions, edited by Eijnde van den, J. H. Blok and R. Strootman, 93-124. Leiden/Boston. 

Vlizos S. 2009. “The Amyklaion Revisited: New Observations on a Laconian Sanctuary of Apollo.” In: Athens-Sparta. Contribution to the Research on the History and Archaeology of the Two City-States, edited by N. Kaltsas, 11-23. New York. 

Vlizos S. 2017. “Das Heiligtum und seine Weihgaben Bronzestatuetten aus dem Amyklaion.” In: Kulte und Heiligtümer in Griechenland: Neue Funde und Forschungen, edited by H. Frielinghaus and J. Stroszeck, 71-96. Möhnesee. 

Vlizos, S. 2019. “Deutsche Archäologen und das frühe Interesse an Sparta: Furtwängler, Fiechter, Buschor, ihre Vorgänger und die Ausgrabungen am Amyklaion.” In: Das Deutsche Archäologische Institut Athen und die Aktivitäten deutscher Archäologen in Griechenland von der Gründung des Instituts 1874 bis 1933, edited by A. Kankeleit and M. Dimitriadou, 205-219. Berlin.

Vlizos, S. 2020. “Metallwerkstätten, Produktion und Infrastruktur des Heiligtums: der Fall des spartanischen Amyklaions.” In: Spending on the Gods. Economy, Financial Resources and Management in the Sanctuaries in Greece. Supplementum 7. Annuario Della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente, edited by A. Lo Monaco, 37-46. Athens.

von Ehrenheim, E. 2015. “Death and ascent of Hyakinthos in Sparta: ritual mourning and feasting.” ÉtCl 83:351-364.

Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter
© 2019 - AMYKLAION